Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.

Prawo cywilne. Reprezentuje Klientów jako powodów, pozwanych i uczestników postępowań.
Kancelaria Świadczy pomoc prawną w szerokim zakresie spraw związanych z prawem cywilnym i procedurą cywilną.
Klienci mający problem związany z prawem cywilnym w pierwszej kolejności szukają doradztwa prawnego oraz oczekują sporządzania analiz i opinii prawnych.

prawo cywilne

Moja Kancelaria po zdiagnozowaniu problemu udziela pomocy prawnej miedzy innymi poprzez :

– prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym to jest zasiedzeniem, uwłaszczeniem, ochroną własności, a także sprawami dotyczącymi podziału majątku, sprawami związanymi z ustalaniem służebności przesyłu i innymi służebnościami. Spraw wieczystoksięgowych. Spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Spraw związanych z obrotem nieruchomościami, zniesieniem współwłasności, zwrotem nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości, przywrócenie utraconego posiadania. Sprawami dotyczącymi własności nieruchomości i jej ochroną oraz kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych,

– windykacje należności już na etapie postępowania przedsądowego. Kancelaria pomaga uzyskać wierzytelność, a w kolejności w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, między innymi Kancelaria kieruje do dłużników wezwania do zapłaty, propozycje ugody, a w postępowaniu sądowym – reprezentacje i doradza klientowi, natomiast po wszczęciu postępowania egzekucyjnego monitoruje egzekucje we współpracy z komornikiem. Sporządzam również skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, wnioski o zabezpieczenie wierzytelności oraz zajmuje się krajową i międzynarodowa egzekucja zobowiązań,

– prowadzenie postępowania z zakresu ochrony dóbr osobistych,

– dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w tym również spraw dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi (OC, AC), błędami w sztuce lekarskiej i zdarzeniami medycznymi, przewlekłością postępowań sądowych, szkodami na mieniu, dochodzenie roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

– dochodzenie wszelkich roszczeń konsumenckich,
– dochodzenie zwrotu pieniędzy to jest prowadzenie spraw o zapłatę,
– dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,

– reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych np. sprawach o bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, niewykonanie zobowiązań, potracenie, umów cywilnych i innych spraw,

– reprezentację i pomoc w postępowaniach nakazowych, postępowaniu upominawczym,
– postępowaniu uproszczonym,
– obronę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU),
– pomoc w zakresie prawa autorskiego, prawa ochrony informacji i danych osobowych,
– występowaniu o roszczenia związane z tzw szkodami górniczymi,
– opracowywanie i opiniowanie umów, negocjowanie umów, dochodzeniem roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy oraz ważnością umów.

prawo cywilne

Prawo cywilne – sprawy spadkowe

– prowadzenie spraw spadkowych. M.in. spraw dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, działu spadku połączonego ze zniesieniem współwłasności, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu oraz polecenia , opodatkowania spadków, zabezpieczenia spadku, przyjęcia bądź odrzucenie spadku, spraw o unieważnienie testamentu, uznanie za zmarłego, spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe, spisem inwentarza.

oraz innych spraw z zakresu prawa cywilnego.

prawo cywilne

Prawo cywilne. Moja Kancelaria sporządza również pisma z zakresu procedury cywilnej związanych z wszczęciem procesu cywilnego, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym między innymi apelacje i zażalenia, a także w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Kontakt