Prawo karne. Dura lex, sed lex.

Wśród gałęzi prawa, którymi zajmuje się moja Kancelaria Adwokacka ważne miejsce zajmuje prawo karne. Działałam na wszystkich etapach postępowania karnego. Prawo karne to w moim przypadku prowadzenie spraw karnych, karno-skarbowych, tzw. karno-gospodarczych oraz spraw dotyczących przestępstw powszechnych. Wśród gałęzi prawa, którymi zajmuje się moja Kancelaria Adwokacka ważne miejsce zajmuje prawo karne. Działałam na wszystkich etapach postępowania karnego. Prawo karne to w moim przypadku prowadzenie spraw karnych, karno-skarbowych, tzw. karno-gospodarczych oraz spraw dotyczących przestępstw powszechnych.

prawo karne

Rola Adwokata jako obrońcy jest niezmiernie istotna w trudnej i zmieniającej się procedurze karnej. Już na etapie postępowania przygotowawczego Adwokat podejmuje szereg czynności na rzecz swojego klienta w celu zagwarantowania mu jego praw i możliwości obrony. Adwokat jest również niezbędny w trakcie postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w trakcie postępowania odwoławczego, kasacyjnego i wznowieniowego.

Reprezentuje również pokrzywdzonych, ofiary przestępstw jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego.

Kancelaria zajmuje się między innymi:

– doradztwem z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, postępowania karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i wykroczeń,
– udzielaniem informacji w zakresie przedawnienia ( ustanie karalności), zatarcia skazania ( uznania skazania za niebyłe),
– reprezentacją pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym,
– sporządzaniem pism sądowych i wniosków dowodowych,
– formułowaniem prywatnych aktów oskarżenia, apelacji karnych,
– wnoszeniem kasacji do Sądu Najwyższego,
– formułowanie i reprezentacja w sprawach wniosków o warunkowe umorzenie postępowania,
– sporządzaniem wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonywaniu kary,
– sporządzanie wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbywanej kary,
– sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego,
– sporządzanie próśb o ułaskawienie,
– odszkodowaniami za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
– formułowanie wniosków i reprezentacja w sprawie o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
– wnioskami w zakresie skazania bez rozprawy i dobrowolnego podania się karze.

prawo karne

Podkreślić należy, iż podział przestępstw jest szeroki i obejmuje w szczególności przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe, internetowe ), przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przestępczość zorganizowana, związane z wypadkami komunikacyjnymi, jazdą pod wpływem alkoholu i narkotyków, błędów lekarskich ( szczególna specyfika spraw), przestępstwa o podłożu korupcyjnym, przestępstwa gospodarcze z którymi powiązane są także przestępstwa opisane w prawie karnoskarbowym, a ponadto przestępstwa o wykroczenia oraz przestępstwa popełniane przez nieletnich.