Prawo Medyczne Rybnik. Obszarem praktyki mojej Kancelarii Adwokackiej jest funkcjonowanie, finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zainteresowanie to skupia się wokół praw i obowiązków pacjentów jak i personelu medycznego.

W związku z rozwojem zakresu szeroko pojętego prawa medycznego pojawiają się coraz częściej sprawy bioetyczne, inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze, oświadczenia pro futuro, badania kliniczne.

Kancelaria sporządza w tym zakresie analizy i interpretacje przepisów prawa polskiego i wspólnotowego związanego z prawem medycznym.

prawo medyczne rybnik

Moja Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy między innymi z zakresu :
– dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, za szkody majątkowe i niemajątkowe na osobie związanych z śmiercią, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, krzywdą ( zadośćuczynienie – ból, cierpienie, stres, …) w następstwie popełnienia błędów lekarskich, medycznych, organizacyjnych przy wykonywaniu operacji, zabiegów, a także zabiegów estetycznym oraz w trakcie leczenia protetycznego i stomatologicznego,
– naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy,
– odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarza dentysty ( odpowiedzialność dyscyplinarna),
– przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków,
– wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta w trakcie leczenia u lekarza i lekarza dentysty,
– reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu karnym dotyczących błędów w sztuce lekarskiej
– zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu sądowym,
ponadto:
– doradztwa prawnego w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej,
– tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej; stałej obsługi prawnej,
– reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych, dyscyplinarnych,
– ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne ( lekarzy i lekarzy dentystów),
– reprezentacja w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia.