Prawo odszkodowawcze Rybnik. Świadczę pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, osobom poszkodowanych w wyniku tzw. błędów medycznych, osobom pokrzywdzonych przestępstwem, osobom, które utraciły w wypadku członka najbliższej rodziny oraz przy likwidacji szkód majątkowych, AC, OC i innych.

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne, osoby prawne, Skarb Państwa. Osoba odpowiedzialną jest zawsze podmiot, który wyrządził szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność.

W ramach ustalenia odpowiedzialności bierze się pod uwagę jaka szkoda wystąpiła, czy wynika ona ze zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek jej naprawienia i czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem.

Zadośćuczynienie to zgodnie z art. 445 kodeksu cywilnego doznana krzywda czyli skutek zdarzenia związany z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu czy szkodą majątkową w postaci np. bólu, stresu, lęków, depresji ….

prawo odszkodowawcze rybnik

Kancelaria pomaga między innymi w zakresie :
– dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC,
– dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia AC,
– wypadków w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,
– dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski,
– roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
– zadośćuczynień w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby,
– dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu,
– zadośćuczynień w przypadku śmierci bliskiej osoby,
– zwrot kosztów organizacji pogrzebu,
– odszkodowań za mienie, które zostało zniszczone w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń,
– zadośćuczynień za doznaną krzywdę,
– zwrotów kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji,
– zwrotów utraconych dochodów,
– renty na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,
– renty wyrównawczej z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
– odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
– odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd.